ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ

ประกาศกองควบคุมอาหารและยาสัตว์

เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

อ่านประกาศ>>