แบบสอบถามความต้องการใช้ข้อมูลด้านปศุสัตว์และแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการใช้บริการของกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ2564

 

๑.แบบสอบถามความต้องการของผู้รับบริการใช้ข้อมูลด้านปศุสัตว์ของกรมปศุสัตว์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๒.แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการให้บริการของกรมปศุสัตว์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔