ผ่อนผันการนำเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะจากแหล่งผลิตตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์