ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศกรมปศุสัตว์ที่เกี่ยวกับอาหารสัตว์ที่ผสมยา จำนวน 5 ฉบับ ได้แก่

1. ร่างประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการควบคุมการผลิตอาหารสัตว์ที่ผสมยา พ.ศ. ....

2. ร่างประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การจดแจ้งเป็นผู้ผลิตอาหารสัตว์ที่ผสมยา ในสถานที่เลี้ยงสัตว์ของตนเอง พ.ศ. ....

    - คำขอจดแจ้งเป็นผู้ผลิตอาหารสัตว์ที่ผสมยา ในสถานที่เลี้ยงสัตว์ของตนเอง

3. ร่างประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์เครื่องมือที่ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์ที่ผสมยา ในสถานที่เลี้ยงสัตว์ของตนเอง พ.ศ. ....

4. ร่างประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การจัดทำสรุปรายงานปริมาณการใช้ยาต้านแบคทีเรียที่นำมาผสมอาหารสตว์ในสถานที่เลี้ยงสัตว์ของตนเอง พ.ศ. ....

5. ร่างประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การขายอาหารสัตว์ที่ผสมยาต้านแบคทีเรียสำหรับผู้รับใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ พ.ศ. ....

    - แบบสรุปและรายงานปริมาณการใช้ยาต้านแบคทีเรียผสมอาหารสัตว์

แบบแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศกรมปศุสัตว์ที่เกี่ยวกับอาหารสัตว์ผสมยา >คลิก<

*** สามารถเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นได้จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 และส่งแบบแสดงความคิดเห็นได้ทาง E - MAIL : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.