เปิดระบบยื่นคำขอโฆษณาคุณภาพหรือสรรพคุณของอาหารสัตว์ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ด้านอาหารสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์