-แจ้งการรายงานข้อมูลปริมาณการใช้ยาต้านจุลชีพที่นำมาผสมอาหารสัตว์ในโรงงานผลิตอาหารสัตว์

-ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดลักษณะและเงื่อนไขของอาหารสัตว์ที่ผสมยาที่ห้ามผลิต นำเข้า ขาย และใช้ พ.ศ. 2561

-ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การจัดทำแบบสรุปรายงานปริมาณการใช้ยาต้านจุลชีพที่นำมาผสมอาหารสัตว์ และรายงานการขายอาหารสัตว์ที่ผสมยาต้านจุลชีพและไม่มียา (แบบสรุปรายงานปรืมาณการใช้ยา)