คลิก แนวทางการนำเข้าอาหารสัตว์ซึ่งมาจากโคหรือมีส่วนผสมที่มาจากโคหรือผลิตภัณฑ์ที่มาจากโคที่มีความเสี่ยงต่อโรควัวบ้า

 

.PDF แบบคำขอการรับรองแหล่งผลิตอาหารสัตว์ที่มาจากโค หรือมีส่วนผสมที่มาจากโค หรือผลิตภัณฑ์ที่มาจากโคที่มีความเสี่ยงต่อโรควัวบ้า ในกรณีที่ยังไม่เคยมีการนาเข้ามาก่อน (จว.1)

.DOCX แบบคำขอการรับรองแหล่งผลิตอาหารสัตว์ที่มาจากโค หรือมีส่วนผสมที่มาจากโค หรือผลิตภัณฑ์ที่มาจากโคที่มีความเสี่ยงต่อโรควัวบ้า ในกรณีที่ยังไม่เคยมีการนาเข้ามาก่อน (จว.1)

 

.PDF แบบแจ้งประวัติการนาเข้าและขอตรวจรับรองแหล่งผลิตอาหารสัตว์ที่มาจากโค หรือมีส่วนผสมที่มาจากโค หรือผลิตภัณฑ์ที่มาจากโคที่มีความเสี่ยงต่อโรควัวบ้า ในกรณีที่เคยมีประวัติการนาเข้ามาก่อน (จว.2)

.DOCX แบบแจ้งประวัติการนาเข้าและขอตรวจรับรองแหล่งผลิตอาหารสัตว์ที่มาจากโค หรือมีส่วนผสมที่มาจากโค หรือผลิตภัณฑ์ที่มาจากโคที่มีความเสี่ยงต่อโรควัวบ้า ในกรณีที่เคยมีประวัติการนาเข้ามาก่อน (จว.2)