การรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิต การนำเข้า การส่งออกและการมีไว้ในครอบครองเพื่อใช้รับจ้างซึ่งวัตถุอันตรายที่กรมปศุสัตว์เป็นผู้รับผิดชอบ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ....

 

>> แบบสอบถามการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

ส่งแบบสอบถามการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะได้ที่ > This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. <