เชิญผู้ประกอบการวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์เข้าร่วมอบรมเรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 

วันที่ 19 ธันวาคม 2561 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

 

 

> หนังสือเชิญและกำหนดการ

> ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมผ่าน

link : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCyyJyijKbWKWYUju55ef5vZaXq4hXj744Q12RkI6d5Uft3g/viewform

หรือ QR Code

> ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียน