• การแจ้งเป็นผู้ผลิตเพื่อขายหรือผู้นำเข้าเพื่อขาย ข้าวโพดเมล็ด เกรด ๑ และข้าวโพดเมล็ด เกรด ๒