หนังสือแจ้งผู้ประกอบการ

เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการนำเข้าเพื่อขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ พ.ศ.2560 และประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะที่ต้องตรวจรับรองแหล่งผลิต พ.ศ.2560