หนังสือแจ้งผู้ประกอบการ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมรหัสสถิติสินค้าวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ มีผลบังคับใช้ 1 มีนาคม 2561

 หนังสือแจ้งผู้ประกอบการ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมรหัสสถิติสินค้าวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ มีผลบังคับใช้ 1 มีนาคม 2561 ตามรายละเอียดแนบ