หนังสือแจ้งผู้ประกอบการ เรื่อง การผลิตเพื่อขาย นำเข้าเพื่อขายและขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ประเภทวัตถุดิบ ชนิดกากเนื้อในเมล็ดปาล์ม กากปาล์มทั้งผล ตามประกาศกระทรวงและสหกรณ์ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2558

disc-23343 960 720 คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร