ผู้แทนจากกลุ่มควบคุมการนำเข้า-ส่งออกอาหารสัตว์ ได้เข้าร่วมการประชุม SPS Expert Group ระหว่างไทย-ออสเตรเลีย ครั้งที่ 17 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Zoom Cloud Meeting) ร่วมกับผู้แทนจาก กรป., สพส., ผชช. ฉันทนี บูรณไทย, รอธ.โสภัชย์ ชวาลกุล, ผู้แทนจากกรมประมง, ผู้แทนจากกรมวิชาการเกษตร, ผู้แทน มกอช, ผู้แทนสำนักที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ และผู้แทนจาก สปษ. ประจำกรุงแคนเบอร์ร่า โดยมีนายพิศาล พงศาพิชณ์, เลขาธิการ มกอช เป็นประธานร่วมกับ Mr.Chris Tinning, First Assisstant Secretary of Trade and Market Access Division (TMAD)
- การติดตามความคืบหน้าของการตรวจรับรองโรงงานผลิตอาหารสัตว์แบบรายระบบ (System Audit) และแบบรายโรงงานอีก 1 โรงงานที่ยังคงค้างอยู่นั้น มิได้ถูกหยิบยกมาเป็นประเด็นหารือในที่ประชุม SPS Expert Group ในครั้งนี้โดยตรง แต่ถูกบรรจุเป็น 1 ประเด็นในแผน 2 Years Work Frame ที่ทางไทยและออสเตรเลียจะดำเนินการติดตามผลอย่างเป็นระยะๆ ต่อไป
- การตรวจพบ Khapra Beetle (แมลงด้วงอิฐ) ในตู้คอนเทนเนอร์บรรจุอาหารกุ้งส่งออกจากไทยไปยังออสเตรเลียนั้น ทางกรมวิชาการเกษตรได้มีหนังสือชี้แจงประเด็นดังกล่าวให้ทางออสเตรเลียรับทราบแล้ว ทั้งนี้เนื่องจากทางออสเตรเลียได้มีการตรวจพบแมลงดังกล่าวใน Sea Containner ที่ขนส่งสินค้าทางทะเลจากไทยไปยังออสเตรเลียหลายรายการ ซึ่งในขณะนี้ทางออสเตรเลียยังไม่ได้จัดให้ประเทศไทยอยู่ในรายชื่อประเทศคู่ค้าที่มีความเสี่ยงสูง หรือปรับอัตราการสุ่มตรวจตู้คอนเทนเนอร์จากเดิมที่สุ่มตรวจ 5% เนื่องจากทางออสเตรเลียได้ชี้แจงว่าการเพิ่มจำนวนของแมลงดังกล่าวนี้มีความสัมพันธ์กับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปอันเนื่องมาจากภาวะโลกร้อน แต่อย่างไรก็ตามทางออสเตรเลียยังมีความสนใจที่จะขอหารือและติดตามผลการตรวจติดตามเฝ้าระวังในเรื่องดังกล่าวจากทางฝ่ายไทย และขอให้ฝ่ายไทยมาตรฐานและการดูแลทางด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชอย่างต่อเนื่อง