ประกาศผลการคัดเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบุคคลธรรมดา

(งานด้านบริหารทั่วไป)

290562