ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบุคคลธรรมดา (งานด้านบริหารทั่วไป) 

ตำแหน่ง จ้างเหมาบริการช่วยงานพนักงานเจ้าหน้าที่

240562 Page 1

240562 Page 2