ตามประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กรมปศุสัตว์ ประสงค์จะขยายเวลารับสมัตรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ จำนวน 1 อัตรา ดังนี้

  • ตามประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายสัตวแพทย์
  • ยื่นใบสมัครด้วยตัวเอง ที่ กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ปทุมธานี ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 20 มกราคม 2560 ในวันและเวลาราชการ
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และกำหนด วัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ 23 มกราคม 2560 เวลา 13.30 น. ที่กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ปทุมธานี และ http://afvc.dld.go.th/

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารไฟล์แนบ

 

วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2560/วันที่เผยแพร่

กิติศักดิ์ กลิ่นทอง นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ/ผู้เผยแพร่

น.สพ.รักไทย งามภักดิ์ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์/อนุมัติเผยแพร่