ประกาศกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ จำนวน 1 ตำแหน่ง ดังนี้

มีรายละเอียด ดังนี้

    - ผู้มีความประสงค์จะสมัคร ต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ จังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 26 ม.ค. 2561
    - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ในวันที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ (ชั้น 1 ตึกตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์) จังหวัดปทุมธานี และทางเว็บไซต์ http://afvc.dld.go.th
    - ประกาศสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ในวันพุธที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 09.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ จังหวัดปทุมธานี