ประกาศกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ เรื่อง รับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบุคคลธรรมดา ตำแหน่ง จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 ตำแหน่ง ดังนี้

  • จ้างเหมาบริการงานด้านบริหารทั่วไป

มีรายละเอียด ดังนี้

  • ผู้มีความประสงค์จะสมัคร ต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ จังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันที่ 16-20 ตุลาคม 2560 ในวัน่และเวลาราชการ
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ในวันที่ 24 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น.
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร วันที่ 30 ตุลาคม 2560