ประกาศ กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กรมปศุสัตว์ เรื่อง ผลการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง จ้างเหมาบริการงานด้านสัตวบาล

ประกาศ กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กรมปศุสัตว์ เรื่อง ผลการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง จ้างเหมาบริการงานด้านสัตวบาล

ให้ผู้สอบได้อันดับที่ 1 - 6 มารายงานตัวทำสัญญาจ้างพร้อมหลักฐาน ในวันที่ 16 ธันวาคม 2559 และเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 19 ธันวาคม 2559 ตามไฟล์เอกสารแนบด้านล่าง