696321

กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ร่วมจัดฝึกอบรมโครงการประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่เพื่อถอดบทเรียนภารกิจด้านอาหารสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 6

20180806 102300

บริษัทผู้รับจ้าง เข้านำเสนอรายละเอียดการฝึกอบรม โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลระบบ National Single Window (NSW) เพื่อเตรียมความพร้อมจัดฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบการ และผู้เกี่ยวข้อง

461827

กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ร่วมจัดฝึกอบรมโครงการประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่เพื่อถอดบทเรียนภารกิจด้านอาหารสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 5

S  8208397

กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ จัดอบรมนำร่องระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ด้านอาหารสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ ระบบรับรองประกันคุณภาพโรงงานผลิตอาหารสัตว์ วันที่ 14 สิงหาคม 2561

20180809 111258

เตรียมความพร้อมเปิดให้บริการระบบใบอนุญาตขาย นำเข้า ผลิต และระบบคดีความ โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลระบบ National Single Window (NSW) ครั้งที่ 4

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (ระเบียนกระทรวงพาณิชย์เรื่องการขออนุญาตและอนุญาตนำเข้าข้าวสาลี.pdf)ระเบียบกระทรวงพาณิชย์รายละเอียด1562 kB