S  4087904

จัดอบรมผู้ประกอบการใช้งานระบบทะเบียน ใบอนุญาต วัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ด้านอาหารสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์

28957

ประชุมอนุกรรมการพิจารณาทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะประเภทวัตถุดิบ ประเภทวัตถุที่ผสมแล้ว ชนิดอาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูปและหัวอาหารสัตว ประเภทผลิตภัณฑ์นมสำหรับสัตว์ ครั้งที่ 2/2561

20180209 094803

ติตตามการใช้งานระบบโมบายแอพพลิเคชั่น และบริการจัดการเอกสาร โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลระบบ National Single Window (NSW) ระยะ 3 จังหวัดปทุมธานี

20180216 133945

ติดตามความก้าวหน้าระบบรายงาน โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลระบบ National Single Window (NSW) ระยะ 3 จังหวัดปทุมธานี

20180207 094137

ฝ่ายทะเบียน ใบอนุญาตและมาตรฐานวัตถุอันตราย ประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม วางแผนพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบ HSSS