20180601 102250

เจ้าหน้าที่กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ และ สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐาน สินค้าปศุสัตว์ เตรียมความพร้อมเปิดให้บริการระบบรับรองคุณภาพโรงงานอาหารสัตว์ โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลระบบ National Single Window (NSW)

76555

กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ร่วมจัดฝึกอบรมโครงการประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่เพื่อถอดบทเรียนภารกิจด้านอาหารสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

420907

กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ร่วมจัดฝึกอบรมโครงการประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่เพื่อถอดบทเรียนภารกิจด้านอาหารสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 7

421316

กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ร่วมจัดฝึกอบรมโครงการประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่เพื่อถอดบทเรียนภารกิจด้านอาหารสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 2

419851

กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ จัดโครงการประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่เพื่อถอดบทเรียนภารกิจด้านอาหารสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2558