20180615 095150

     กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ จัดอบรมอบรมนำร่องระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ด้านอาหารสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ ระบบรับรองประกันคุณภาพโรงงานผลิตอาหารสัตว์

477641

     ร่วมจัดฝึกอบรมโครงการประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่เพื่อถอดบทเรียนภารกิจด้านอาหารสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 8

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Docs610307.pdf)ประกาศกรมปศุสัตว์รับสมัครกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์5532 kB
Download this file (แบบ ค.ส. 1.docx)แบบฟอร์มค.ส.1122 kB
Download this file (แบบ ค.ส. 2.docx)แบบฟอร์มค.ส.2126 kB

3528

เตรียมความพร้อมเปิดให้บริการระบบรับรองคุณภาพโรงงานอาหารสัตว์ โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลระบบ National Single Window (NSW) ครั้งที่ 2

471071

     กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ร่วมจัดฝึกอบรมโครงการประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่เพื่อถอดบทเรียนภารกิจด้านอาหารสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 9

79807

กองควบคุมอาหารเเละยาสัตว์ จัดอบรมเรื่อง Prebiotic Probiotic ณ ห้องประชุม 1 สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ จังหวัดปทุมธานี