571005 010

กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ จัดกิจกรรม KM เพื่อถ่ายทอดความรู้แก่เจ้าหน้าที่ ประจำปี 2557

570804 002

กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ร่วมกิจกรรมุ่งมั่นร่วมใจ สินค้าปศุสัตว์ไทย ส่งออกทะลุแสนล้าน

560301 018

กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ จัดกิจกรรมทำบุญก่อตั้งกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ณ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ปทุมธานี

570519 014

กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ จัดกิจกรรม KM ถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้แก่เจ้าหน้าที่