S  23322631

ประชุมระดมความคิดเห็นและความต้องการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังการดื้อยาต้านจุลชีพในสัตว์ของเจ้าหน้าที่

20180718 134931

เตรียมความพร้อมเปิดให้บริการระบบใบอนุญาตขาย นำเข้า ผลิต และระบบคดีความ โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลระบบ National Single Window (NSW) วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ครั้งที่ 3 (สำหรับเจ้าหน้าที่)

237742

     กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ร่วมจัดฝึกอบรมโครงการประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่เพื่อถอดบทเรียนภารกิจด้านอาหารสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 3

291521

ประชุมรวบรวมความต้องการของระบบโครงการจัดทำระบบสารสนเทศ เพื่อการเฝ้าระวังการดื้อยาต้านจุลชีพในสัตว์

237178

กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ร่วมจัดฝึกอบรมโครงการประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่เพื่อถอดบทเรียนภารกิจด้านอาหารสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 9