1533807612345

เจ้าหน้าที่กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ด้านออกใบอนุญาตและเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ ด้านอาหารสัตว์และวัตถุอันตราย เข้าศึกษาดูงานระบบการออกใบอนุญาตด้วย e-Signature ของสำนักงานคณะกรรมการอาหาและยา จังหวัดนนทบุรี

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (3_Key_PPT_สรุปผลเฝ้าระวังเชื้อดื้อยา_5March2018 _Ver5.pdf)ไฟล์บรรยายสรุปผลการเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการ กิจกรรมควบคุม ป้องกันและแก้ไขปัญหาเชื้อดื้อยาในสัตว์819 kB
Download this file (NSP_AMR_14March2018.pdf)ไฟล์บรรยายแผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย พ.ศ. 2560-25645709 kB
Download this file (PPT AMR__ 2018.pdf)ไฟล์บรรยายการควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญหา เชื้อดื้อยาต้านจุลชีพในภาคปศุสัตว์691 kB
Download this file (PPT ปลอดยา ลดยา อบรม.pdf)ไฟล์บรรยายโครงการ “การเลี้ยงสัตว์ปลอดการใช้ยาปฏิชีวนะในระบบการผลิตสินค้าปศุสัตว์”/โครงการ “การลดการใช้ยาปฏิชีวนะในฟาร์มปศุสัตว์”3205 kB
Download this file (ถ่ายโอนภารกิจการตรวจรับรองระบบ_Last Version20160219.pdf)ไฟล์บรรยายการถ่ายโอนภารกิจตรวจประเมินระบบประกันคุณภาพ (GMP/HACCP) ให้กับส่วนภูมิภาพ2302 kB
Download this file (ประชุมกลุุ่ม Lab 50361.pdf)ไฟล์บรรยายโครงการเฝ้าระวังการใช้ยาเพื่อควบคุม ป้องกันและแก้ไขปัญหาเชื้อดื้อยาและสารตกค้างในสัตว์432 kB
Download this file (โครงการพัฒนาโรงงานผลิตอาหารสัตว์ เพื่อรองรับระบบ.pdf)ไฟล์บรรยายโครงการนาร่องพัฒนาโรงงานผลิตอาหารสัตว์ เพื่อให้ได้มาตรฐานระบบ GMP (Good Manufacturing Practice) โดย สานักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี14012 kB

S  25346068

เจ้าหน้าที่ศูนย์สารสนเทศ เจ้าหน้าที่บริษัทผู้พัฒนาระบบ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าติดตั้งเครื่องแม่ข่าย พร้อมทดสอบ ระบบสารสนเทศ เพื่อการเฝ้าระวังการดื้อยาต้านจุลชีพในสัตว์

S  5660683

กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ เตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ให้บริการการยื่นใบอนุญาตของผู้ประกอบการ โดยไม่ใช้สำเนาบัตรประชาชน

1533561201024

 

บริษัทผู้พัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการเฝ้าระวังการดื้อยาต้านจุลชีพในสัตว์ นำเสนอระบบเพื่อรวบรวมความต้องการกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

20180726 105058

เจ้าหน้าที่กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ เข้าศึกษาดูงาน การใช้งาน Digital Signature ในระบบใบอนุญาตและใบรับรองของกรมประมง