696321

กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ร่วมจัดฝึกอบรมโครงการประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่เพื่อถอดบทเรียนภารกิจด้านอาหารสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 6

วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 กองควบคุมอาหารเเละยาสัตว์ โดยมีนายอดุลย์ เพิ่มผล นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกองควบคุมอาหารเเละยาสัตว์ 3 คน ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์เขต 6 โดยมีนายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 6 เป็นประธานเปิดงาน โครงการประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่เพื่อถอดบทเรียนภารกิจด้านอาหารสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ โรงเเรมไอยรา แกรนด์ พาเลซ  จังหวัดพิษณุโลก โดยผู้เข้าร่วมประชุมจากสนง.ปศข. สนง.ปศจ. ด่านกักกันสัตว์ ศวพ.ภาคเหนือตอนล่าง ประมาณ 41 คน แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ทำโจทย์เหตุการณ์สมมุติที่อยส.เตรียมมา เพื่อสรุประดมสมองร่วมกัน ได้ถกปัญหาร่วมกันระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาค พร้อมกับทำเเบบทดสอบ ก่อนเเละหลังการสัมมนา จำนวน 10 ข้อ และสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ โดยนางสาวรัชนี ศรีฐาน นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการปศุสัตว์ OK ปีงบประมาณ 2562

 

696321

 

 

696322

 

696323

 

วันที่ 22 สิงหาคม 2561/วันที่เผยแพร่

กิติศักดิ์ กลิ่นทอง นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ/ผู้เผยแพร่

น.สพ.รักไทย งามภักดิ์ ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์/อนุมัติเผยแพร่