461827

กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ร่วมจัดฝึกอบรมโครงการประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่เพื่อถอดบทเรียนภารกิจด้านอาหารสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 5

วันพุธที่ 7สิงหาคม 2561 กองควบคุมอาหารเเละยาสัตว์ โดยมีนายอดุลย์ เพิ่มผล นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกองควบคุมอาหารเเละยาสัตว์ 6 คน ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปศุสัตว์ในพื้นที่ โดยมีนายสัตวแพทย์สมบัติ ศุภประภากร ผู้อำนวยการ ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต5 เป็นประธานเปิดงาน โครงการประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่เพื่อถอดบทเรียนภารกิจด้านอาหารสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ โรงเเรม เชียงใหม่ ออคิด จังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้เข้าร่วมประชุมจากสนง.ปศข. สนง.ปศจ. ด่านกักกันสัตว์ ศวพ.ภาคเหนือตอนบน ประมาณ45คน แบ่งเป็น4กลุ่ม ทำโจทย์เหตุการณ์สมมุติที่อยส.เตรียมไป และมาสรุประดมสมองร่วมกัน ได้ถกปัญหาร่วมกันระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้ทำเเบบทดสอบ ก่อนเเละหลังการประชุม จำนวน 10 ข้อ

 

461827

 

461826

 

461829

 

461830

 

461828

 

461832

 

461831

 

วันที่ 9 สิงหาคม 2561/วันที่เผยแพร่

ศิริญญา เสนาะสำเนียง นักวิชาการสัตวบาล/ภาพถ่าย

กิติศักดิ์ กลิ่นทอง นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ/ผู้เผยแพร่

น.สพ.รักไทย งามภักดิ์ ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์/อนุมัติเผยแพร่