20180823 090416

นายอดิลักข์ เล็บนาค หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและใบอนุญาตอาหารสัตว์ ผู้แทนผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กล่าวเปิดการฝึกเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปฏิบัติงานระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ ด้านอาหารสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์  ภายใต้โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลระบบ  National Single Window (NSW)

วันที่ 23 สิงหาคม 2561 เวลาประมาณ 09.00 น. นายอดิลักข์ เล็บนาค ผู้แทนผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กล่าวเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปฏิบัติงานระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ ด้านอาหารสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์  ภายใต้โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลระบบ  National Single Window (NSW) ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมทินิดี โฮเต็ล แอท แบงค็อก กอล์ฟ คลับ ตำบลบางกะดี  อำเภอเมือง  จังหวัดปทุมธานี โดยมีกลุ่มเป้าหมายเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานและผู้ประกอบการ จำนวน 250 ท่าน

20180823 090416

 

20180822 130246

 

20180823 090448

 

20180823 090444

 

20180822 125611

 

20180822 125605

 

20180823 090454

 

20180823 090416

 

20180823 090313

 

วันที่ 23 สิงหาคม 2561/วันที่เผยแพร่

กิติศักดิ์ กลิ่นทอง นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ/ผู้เผยแพร่

น.สพ.รักไทย งามภักดิ์ ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์/อนุมัติเผยแพร่