20180816 092630

กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ จัดอบรมนำร่องระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ด้านอาหารสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ ระบบรับรองประกันคุณภาพโรงงานผลิตอาหารสัตว์ วันที่ 16 สิงหาคม 2561

วันที่ 16  สิงหาคม 2561 เวลาประมาณ 09.30 น. กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ จัดอบรมนำร่องระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ด้านอาหารสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ ระบบรับรองประกันคุณภาพโรงงานผลิตอาหารสัตว์ ให้กับผู้ประกอบการด้านโรงงานผลิตอาหารสัตว์ มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 30 ท่าน โดยมีเจ้าหน้าที่จากกองควบคุมอาหารสัตว์ ร่วมอบรมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุม 2  ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์ (พญาไท)

เพื่อเตรียมความพร้อมใช้งาน ระบบการจัดการด้านการวิเคราะห์อันตราย และจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (HACCP) ใบรับรองระบบการจัดการด้านสุขลักษณะที่ดีในสถานประกอบการ (GMP)

 

20180816 092630

 

20180816 092607

 

20180816 092626

 

20180816 092616

 

20180816 092755

 

20180816 092643

 

20180816 092635

 

20180816 092646

 

20180816 092558

 

20180816 092602

 

วันที่ 22 สิงหาคม 2561/วันที่เผยแพร่

กิติศักดิ์ กลิ่นทอง นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ/ผู้เผยแพร่

น.สพ.รักไทย งามภักดิ์ ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์/อนุมัติเผยแพร่