S  8208397

กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ จัดอบรมนำร่องระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ด้านอาหารสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ ระบบรับรองประกันคุณภาพโรงงานผลิตอาหารสัตว์ วันที่ 14 สิงหาคม 2561

วันที่ 14  สิงหาคม 2561 เวลาประมาณ 09.30 น. กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ จัดอบรมนำร่องระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ด้านอาหารสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ ระบบรับรองประกันคุณภาพโรงงานผลิตอาหารสัตว์ ให้กับผู้ประกอบการด้านโรงงานผลิตอาหารสัตว์ มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 30 ท่าน โดยมีเจ้าหน้าที่จากกองควบคุมอาหารสัตว์ ร่วมอบรมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุม 2  ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์ (พญาไท)

เพื่อเตรียมความพร้อมใช้งาน ระบบการจัดการด้านการวิเคราะห์อันตราย และจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (HACCP) ใบรับรองระบบการจัดการด้านสุขลักษณะที่ดีในสถานประกอบการ (GMP)

 

S  8208397

 

S  8208394

 

S  8208396

 

S  8208395

 

วันที่ 15 สิงหาคม 2561/วันที่เผยแพร่

พรรษมน จิรัชชัยวัฒน์กุล  นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ/ภาพถ่าย

กิติศักดิ์ กลิ่นทอง นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ/ผู้เผยแพร่

น.สพ.รักไทย งามภักดิ์ ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์/อนุมัติเผยแพร่