20180806 102300

บริษัทผู้รับจ้าง เข้านำเสนอรายละเอียดการฝึกอบรม โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลระบบ National Single Window (NSW) เพื่อเตรียมความพร้อมจัดฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบการ และผู้เกี่ยวข้อง

วันที่ 6 สิงหาคม 2561 เวลาประมาณ 09.30 น. บริษัทผู้รับจ้าง เข้านำเสนอรายละเอียดการฝึกอบรม โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลระบบ National Single Window (NSW) เพื่อเตรียมความพร้อมจัดฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบการ และผู้เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ (ตู้คอนเทนเนอร์) ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ จังหวัดปทุมธานี

 

20180806 102300

 

20180806 102308

 

20180806 102322

 

วันที่ 15 สิงหาคม 2561/วันที่เผยแพร่

กิติศักดิ์ กลิ่นทอง นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ/ผู้เผยแพร่

น.สพ.รักไทย งามภักดิ์ ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์/อนุมัติเผยแพร่