41256

เจ้าหน้าที่ฝ่ายยาสัตว์และการจัดการเชื้อดื้อยา จัดอบรมผู้ใช้งานระบบระบบสารสนเทศ เพื่อการเฝ้าระวังการดื้อยาต้านจุลชีพในสัตว์

วันที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 - 16.30 น. ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายยาสัตว์และการจัดการเชื้อดื้อยา จัดอบรมผู้ใช้งานระบบระบบสารสนเทศ เพื่อการเฝ้าระวังการดื้อยาต้านจุลชีพในสัตว์

 

41256

 

41263

 

41261

 

วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561/วันที่เผยแพร่

กิติศักดิ์ กลิ่นทอง นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ/ผู้เผยแพร่

น.สพ.รักไทย งามภักดิ์ ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์/อนุมัติเผยแพร่