20180823 090416

นายอดิลักข์ เล็บนาค หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและใบอนุญาตอาหารสัตว์ ผู้แทนผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กล่าวเปิดการฝึกเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปฏิบัติงานระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ ด้านอาหารสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์  ภายใต้โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลระบบ  National Single Window (NSW)

S  8356073

กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ จัดอบรมนำร่องระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ด้านอาหารสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ ระบบรับรองประกันคุณภาพโรงงานผลิตอาหารสัตว์ วันที่ 17 สิงหาคม 2561

S  8216606

กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ จัดอบรมนำร่องระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ด้านอาหารสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ ระบบรับรองประกันคุณภาพโรงงานผลิตอาหารสัตว์ วันที่ 15 สิงหาคม 2561

20180816 092630

กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ จัดอบรมนำร่องระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ด้านอาหารสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ ระบบรับรองประกันคุณภาพโรงงานผลิตอาหารสัตว์ วันที่ 16 สิงหาคม 2561

41256

เจ้าหน้าที่ฝ่ายยาสัตว์และการจัดการเชื้อดื้อยา จัดอบรมผู้ใช้งานระบบระบบสารสนเทศ เพื่อการเฝ้าระวังการดื้อยาต้านจุลชีพในสัตว์