วันที่ 17 ธ.ค. 2561 ฝ่ายทะเบียนและใบอนุญาตอาหารสัตว์ กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ โดยนางสาวจุฑารัตน์  เล้าสุทธิพงษ์ นักวิชาการสัตวบาลปฎิบัติการ และนายรณรวิน สมฤดี นายสัตวแพทย์ เข้าตรวจสอบโรงงานผลิตอาหารสัตว์  ในเขตพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี

 

  

วันที่ 11 ธ.ค. 2561 ฝ่ายทะเบียนและใบอนุญาตอาหารสัตว์ กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ โดยนางสาวจุฑารัตน์  เล้าสุทธิพงษ์ นักวิชาการสัตวบาลปฎิบัติการ และนางสาววรศร ประเสริฐกุลชัย นายสัตวแพทย์ปฎิบัติการ เข้าตรวจสอบผู้ผลิตอาหารสัตว์ ประกอบการพิจารณาขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร