การประชุม “2nd regional workshop on legislation relevant for antimicrobial use (AMU) and antimicrobial resistance (AMR) in the food and agriculture sector”

S 59514897

         วันที่ 8-9 กค. 2562 สพ.ญ.จุฬาพร ศรีหนา กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ เป็นผู้แทนกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมการประชุม “2nd regional workshop on legislation relevant for antimicrobial use (AMU) and antimicrobial resistance (AMR) in the food and agriculture sector” ณ โรงแรมพลาซ่าแอทธินี จัดโดย FAO ภายใต้สนับสนุนของ The Fleming Fund โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐบาลของแต่ละประเทศ ผู้เชี่ยวชาญ และ ไตรภาคี (FAO/OIE/WHO) จำนวน 40 คน ได้ร่วมกันพิจารณาถึงการกำกับดูแลด้านกฎหมาย เพื่อให้มีการใช้ยาต้านจุลชีพได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ภายใต้การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพ โดยได้ร่วมกันพิจารณาถึงปัจจัยและเครื่องมือที่จะทำให้มีการกำกับดูแลการใช้ยาต้านจุลชีพ เช่น ด้านกฎหมายให้มีการใช้ยาภายใต้การสั่งใช้ของสัตวแพทย์ ( Prescription) เป็นต้นในคราวนี้ผู้แทนประเทศไทยได้นำเสนอที่ประชุมในหัวข้อ “Veterinary drug and medicated regulation in Livestock in Thailand” และได้ร่วมให้ความเห็นในการกำกับดูแลการใช้ยาต้านจุลชีพของประเทศไทยร่วมกับผู้เชี่ยวชาญและผู้แทนจากประเทศต่างๆ ด้วย ถือได้ว่ากรมปศุสัตว์ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย มีทิศทางและการกำกับดูแลการใช้ยาต้านจุลชีพในสัตว์สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาด้านเชื้อดื้อยาในระดับภูมิภาคและระดับสากล

S 59514899 S 59514900 S 59514898                                                                S 59514901    S 59514902

 

 

 

 

 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร GMP(Codex)/HACCP Introduction & Internal Auditor โรงงานผลิตอาหารสัตว์

messageImage 1556773488602

         กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กรมปศุสัตว์  ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรGMP(Codex)/HACCP Introduction & Internal Auditor โรงงานผลิตอาหารสัตว์  ให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบโรงงานผลิตอาหารสัตว์ทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  จำนวน 50 คน  ระหว่างวันที่   29 เมษายน - 1 พฤษภาคม  พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมบลูเวฟ หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในระบบ GMP/HACCP  สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งเป็นที่ปรึกษาให้แก่ผู้ประกอบการได้ และยังเป็นการเตรียมความพร้อมของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการเป็นผู้ตรวจประเมิน (Auditor) ระบบ GMP/HACCP โรงงานผลิตอาหารสัตว์และโรงงานที่เกี่ยวข้องของกรมปศุสัตว์ต่อไป

                       messageImage 1556773550498 messageImage 1556773543613

                       messageImage 1556773559711 messageImage 1556773575671

 

ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดลำดับความสำคัญงานวิจัยด้านการดื้อยาต้านจุลชีพ

(AMR Research Mapping and Prioritization Workshop)

วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562  เวลา 08.30-16.30 น. น.สพ. ศศิ เจริญพจน์ นายสัตวแพทย์เชียวชาญ ผู้แทนกองควบคุมอาหารและยาสัตว์เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดลำดับความสำคัญงานวิจัยด้านการดื้อยาต้านจุลชีพ (AMR Research Mapping and Prioritization Workshop) และได้บรรยายในหัวข้อ AMR Containment and Prudent use of Antimicrobials in Animal and Agriculture ณ ห้องอัมพวา ชั้น 10 โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

   

นายสัตวแพทย์ประภาส ภิญโญชีพ ปศุสัตว์เขต 1 ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมปศุสัตว์
เป็นประธานพิธีเปิดการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรหัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมินระบบประกันคุณภาพ

 

 

วันที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสัตวแพทย์ประภาส ภิญโญชีพ ปศุสัตว์เขต 1 ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานพิธีเปิดการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรหัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมินระบบประกันคุณภาพ ณ โรงแรมคลาสสิก คามิโอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนายสัตวแพทย์รักไทย งามภักดิ์ ผู้อำนวยการ
กองควบคุมอาหารและยาสัตว์เป็นผู้กล่าวรายงาน และนายสัตวแพทย์จาตุรนต์  พลราช ปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดฯ

            การอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นโดยกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กรมปศุสัตว์ ระหว่างวันที่   17 - 22  มีนาคม  พ.ศ. 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในระบบ ISO 9001:2015 และได้พัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ เทคนิคในการตรวจประเมินในระดับสากล เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์
เพื่อสร้างศักยภาพในการเป็นผู้ตรวจประเมินในระดับสากล โดยมีผู้เข้ารับการอบรมเป็นข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ซึ่งมีหน้าที่ในการตรวจประเมินโรงงานอาหารสัตว์ จำนวน 20 คน

 

  

  

  

ประชุม Global Feed and Food Congress 2019 

วันที่ 12 มีนาคม 2562 นายสัตวแพทย์ศศิ เจริญพจน์ นายสัตวแพทย์เชี่ยวชาญ ผู้แทนกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ เข้าร่วมการประชุม Global Feed and Food Congress 2019 ณ โรงแรมแชงกรี-ล่า กรุงเทพฯ โดยได้ร่วมเวทีอภิปรายในช่วง Planary 5 - Nutrional I  ซึ่งได้บรรยายในหัวข้อ “Overcoming the challenges around reducing antibiotics in Thailand” ให้กับผู้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย