โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร

" วิธีเก็บตัวอย่างและการตรวจวิเคราะห์อาหารสัตว์ ยาสัตว์ "

 

 

วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 นายวรวิชญ์ วราอัศวปติ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  เป็นประธานเปิดงาน นายรักไทย  งามภักดิ์ ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ เป็นผู้กล่าวรายงาน โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร " วิธีเก็บตัวอย่างและการตรวจวิเคราะห์อาหารสัตว์ ยาสัตว์ " ระหว่างวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สำนักพัฒนาพันธ์ุสัตว์ และห้องปฏิบัติการกายภาพ สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  การอบรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ ในการดำเนินการตามโครงการ ห้องปฎิบัติการเคลื่อนที่อาหารสัตว์ ยาสัตว์ Mobile lab โดยมีนายอดุลย์ เพิ่มผล นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษและเจ้าหน้าที่จากสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ร่วมเป็นวิทยากรโดยมีผู้เข้าร่วมประชุม สำนักงานปศุสัตว์เขต 1-9 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ 1-9 และเจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์จำนวน 4 ด่านกองสารวัตรและกักกันและจากกองควบคุมอาหารและยาสัตว์จำนวน 45 ราย

 

 

 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร

“HACCP ขั้นพื้นฐานให้แก่ผู้ประกอบการอาหารสัตว์” รุ่นที่ ๔/๒๕๖๒

ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒

ณ โรงแรมอัมพวาน่านอน จังหวัดสมุทรสงคราม

กรมปศุสัตว์กำหนดจัดฝึกอบรม หลักสูตร HACCP ขั้นพื้นฐานให้แก่ผู้ประกอบการอาหารสัตว์ รุ่นที่ ๔/๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมอัมพวาน่านอน จังหวัดสมุทรสงคราม ให้แก่ผู้ประกอบการโรงงานผลิตอาหารสัตว์ทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม ในการนำวิธีการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (HACCP) มาควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ โดยมีผู้ประกอบการผลิตอาหารสัตว์ จำนวน ๕๕ คน ใช้เวลาในการฝึกอบรม รวมเวลา ๕ วัน

การฝึกอบรมครั้งนี้ประกอบด้วย บรรยายภาคทฤษฎี และปฏิบัติการ จัดทำคู่มือต่าง ๆ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตอาหารสัตว์ เช่น สุขลักษณะส่วนบุคคล การซ่อมบำรุง และการสุขาภิบาลโรงงาน การขนส่ง การฝึกอบรม ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการสร้างความเข้าใจให้ผู้บริโภค การทวนสอบระบบสุขลักษณะโรงงาน หลักการเบื้องต้นและการประยุกต์ใช้ระบบ HACCP โดยมีวิทยากรจากกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ เป็นผู้ดำเนินการฝึกอบรมให้บรรลุตามวัตถุประสงค์

กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรม HACCP ขั้นพื้นฐานให้แก่ผู้ประกอบการอาหารสัตว์ ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๔๔ – ๒๕๖๑ เป็นจำนวนรวม ๘๗ รุ่น และมีผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมทั้งสิ้น ๔,๒๙๗ คน และยังได้สนับสนุนผู้ประกอบการในการจัดทำระบบความปลอดภัยอาหาร-อาหารสัตว์ โดยการให้คำแนะนำวิชาการ และการตรวจรับรองระบบคุณภาพระบบ GMP และ HACCP ตั้งแต่ปี ๒๕๔๕ ปัจจุบันมีโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบ GMP ๑๙๒ โรงงาน และระบบ HACCP ๑๕๕ โรงงาน

 

  

  

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม "การซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535"

 

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม "การซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535" โดยมีนายสัตวแพทย์รักไทย งามภักดิ์ ผอ.กองควบคุมอาหารสัตว์และยาสัตว์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดอบรม วันที่ 19 ธ.ค.61 ณ ห้องเมจิก 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

 

  

 

  

 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร

“HACCP ขั้นพื้นฐานให้แก่ผู้ประกอบการอาหารสัตว์” รุ่นที่ ๓/๒๕๖๒

ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒  

ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กรมปศุสัตว์กำหนดจัดฝึกอบรมหลักสูตร HACCP ขั้นพื้นฐานให้แก่ผู้ประกอบการอาหารสัตว์” รุ่นที่ ๓/๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๗–๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้แก่ผู้ประกอบการโรงงานผลิตอาหารสัตว์ทั่วประเทศโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมในการนำวิธีการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (HACCP) มาควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ โดยมีผู้ประกอบการผลิตอาหารสัตว์ จำนวน ๕๕ คน ใช้เวลาในการฝึกอบรม รวมเวลา ๕ วัน

การฝึกอบรมครั้งนี้ประกอบด้วยการบรรยายภาคทฤษฎีและปฏิบัติการ จัดทำคู่มือต่างๆเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตอาหารสัตว์ เช่น สุขลักษณะส่วนบุคคล การซ่อมบำรุงและการสุขาภิบาลโรงงาน การขนส่ง การฝึกอบรม ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการสร้างความเข้าใจให้ผู้บริโภค การทวนสอบระบบสุขลักษณะโรงงาน หลักการเบื้องต้นและการประยุกต์ใช้ระบบ HACCP โดยมีวิทยากรจากกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ เป็นผู้ดำเนินการฝึกอบรมให้บรรลุตามวัตถุประสงค์

กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรม HACCP ขั้นพื้นฐานให้แก่ผู้ประกอบการอาหารสัตว์ ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๔๔ –๒๕๖๑ เป็นจำนวนรวม ๘๗ รุ่น และมีผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมทั้งสิ้น ๔,๒๙๗ คน และยังได้สนับสนุนผู้ประกอบการในการจัดทำระบบความปลอดภัยอาหาร-อาหารสัตว์ โดยการให้คำแนะนำวิชาการและการตรวจรับรองระบบคุณภาพระบบ GMP และ HACCP ตั้งแต่ปี ๒๕๔๕ ปัจจุบันมีโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบ GMP ๑๙๒ โรงงาน และระบบ HACCP ๑๕๕ โรงงาน

 

  

  

  

  

 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร

“HACCP ขั้นพื้นฐานให้แก่ผู้ประกอบการอาหารสัตว์” รุ่นที่ ๒/๒๕๖๒

ระหว่างวันที่  ๑๗ – ๒๑  ธันวาคม ๒๕๖๑   

ณ โรงแรมเมธาวลัย ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

กรมปศุสัตว์กำหนดจัดฝึกอบรม หลักสูตร HACCP ขั้นพื้นฐานให้แก่ผู้ประกอบการอาหารสัตว์” รุ่นที่ ๒/๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๒

ณ โรงแรมเมธาวลัย ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ให้แก่ผู้ประกอบการโรงงานผลิตอาหารสัตว์ทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม

ในการนำวิธีการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (HACCP) มาควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ โดยมีผู้ประกอบการผลิตอาหารสัตว์ จำนวน ๕๕ คน

ใช้เวลาในการฝึกอบรม รวมเวลา ๕ วัน

 

การฝึกอบรมครั้งนี้ประกอบด้วย บรรยายภาคทฤษฎี และปฏิบัติการ จัดทำคู่มือต่าง ๆ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตอาหารสัตว์ เช่น สุขลักษณะส่วนบุคคล

การซ่อมบำรุง และการสุขาภิบาลโรงงาน การขนส่ง การฝึกอบรม ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการสร้างความเข้าใจให้ผู้บริโภค การทวนสอบระบบสุขลักษณะ

โรงงาน หลักการเบื้องต้นและการประยุกต์ใช้ระบบ HACCP โดยมีวิทยากรจากกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ เป็นผู้ดำเนินการฝึกอบรมให้บรรลุตามวัตถุประสงค์

 

กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรม HACCP ขั้นพื้นฐานให้แก่ผู้ประกอบการอาหารสัตว์ ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๔๔ –๒๕๖๑ เป็นจำนวน

รวม ๘๗ รุ่น และมีผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมทั้งสิ้น ๔,๒๙๗ คน และยังได้สนับสนุนผู้ประกอบการในการจัดทำระบบความปลอดภัยอาหาร-อาหารสัตว์ โดยการให้

คำแนะนำวิชาการ และการตรวจรับรองระบบคุณภาพระบบ GMP และ HACCP ตั้งแต่ปี ๒๕๔๕ ปัจจุบันมีโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบ GMP ๑๙๒ โรงงาน

และระบบ HACCP ๑๕๕ โรงงาน