โครงการฝึกอบรมหลักสูตร

“HACCP ขั้นพื้นฐานให้แก่ผู้ประกอบการอาหารสัตว์” รุ่นที่ ๑/๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จ.พระนครศรีอยุธยา

1

กรมปศุสัตว์กำหนดจัดฝึกอบรม หลักสูตร HACCP ขั้นพื้นฐานให้แก่ผู้ประกอบการอาหารสัตว์  รุ่นที่ ๑/๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จ.พระนครศรีอยุธยา ให้แก่ผู้ประกอบการโรงงานผลิตอาหารสัตว์ทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม ในการนำวิธีการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (HACCP) มาควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ โดยมีผู้ประกอบการผลิตอาหารสัตว์ จำนวน ๕๕  คน ใช้เวลาในการฝึกอบรมรุ่นละ ๕ วัน

การฝึกอบรมครั้งนี้ประกอบด้วย  บรรยายภาคทฤษฎี และปฏิบัติการ จัดทำคู่มือต่าง ๆ  เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตอาหารสัตว์ เช่น สุขลักษณะส่วนบุคคล การซ่อมบำรุง และการสุขาภิบาลโรงงาน การขนส่ง การฝึกอบรม  ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการสร้างความเข้าใจให้ผู้บริโภค การทวนสอบระบบสุขลักษณะโรงงาน หลักการเบื้องต้นและการประยุกต์ใช้ระบบ HACCP โดยมีวิทยากรจากกองควบคุมอาหารและยาสัตว์   เป็นผู้ดำเนินการฝึกอบรมให้บรรลุตามวัตถุประสงค์

กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรม HACCP ขั้นพื้นฐานให้แก่ผู้ประกอบการอาหารสัตว์ ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๔๔ –๒๕๖๔ เป็นจำนวนรวม ๙๕ รุ่น และมีผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมทั้งสิ้น ๔,๗๐๘ คน และยังได้สนับสนุนผู้ประกอบการในการจัดทำระบบความปลอดภัยอาหาร-อาหารสัตว์  โดยการให้คำแนะนำวิชาการ และการตรวจรับรองระบบคุณภาพระบบ GMP และ HACCP ตั้งแต่ปี ๒๕๔๕  ปัจจุบันมีโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบ GMP ๒๐๒ โรงงาน  และระบบ HACCP ๑๖๐ โรงงาน

 

3 4 5

 

6 9 10