นายสัตวแพทย์รักไทย งามภักดิ์ ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ เข้าร่วมงานประชุมสัมมนาการติดตามผลสำเร็จการดำเนินงาน กรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ 2563

S 30384420

วันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2563 นายสัตวแพทย์รักไทย งามภักดิ์ ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ เข้าร่วมงานประชุมสัมมนาการติดตามผลสำเร็จการดำเนินงาน กรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ 2563 และรับมอบรางวัลจากท่านอธิบดีกรมปศุสัตว์ ประกอบด้วย รางวัล "ระดับดี  ประเภทหน่วยงานส่วนกลาง โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานด้วยกิจกรรม 5 ส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563" และรางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ. 2563 (DLD Quality Awards 2020) ด้านพัฒนาการบริการ ระดับดี ผลงาน การเลี้ยงสัตว์ปลอดการใช้ยาปฏิชีวนะ (Raised Without Antibiotics: RWA) โดยกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ได้จัดแสดงนิทรรศการ ภายในงาน ในหัวข้อ "เกษตรกรไทยยุค 4.0 เลี้ยงสัตว์ ปลอดการใช้ยาปฏิชีวนะ"

S 30384412  S 30384419  S 30384423