การบรรยายในหัวข้อ"การขึ้นทะเบียนยาสัตว์ อาหารสัตว์ โรงงาน และฟาร์มสัตว์"

S 68796469

วันที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 13.00 - 16.00น.
สัตวแพทย์หญิงจุฬาพร ศรีหนา ได้รับเกียรติเป็นอาจารสอนพิเศษในรายวิชา01002450การจัดการและบริหารธุรกิจปศุสัตว์ ในภาคต้นปีการศึกษา 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจในหลักการจัดการธุรกิจปศุสัตว์ในประเทศไทย โดยบรรยายในหัวข้อ"การขึ้นทะเบียนยาสัตว์ อาหารสัตว์ โรงงาน และฟาร์มสัตว์" ณ ห้อง 214 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน