การประชุมซักซ้อมให้ความรู้เกี่ยวกับการขอขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์

วันพุธที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น.
กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ร่วมกับสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย ได้จัดการประชุมซักซ้อมให้ความรู้เกี่ยวกับการขอขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ โดยมี น.สพ.รักไทย งามภักดิ์ ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์และเจ้าหน้าที่ของกองฯได้ให้ข้อมูลความรู้และทำความเข้าใจในขั้นตอนรวมถึงเอกสารประกอบการขอขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ ตลอดจนได้ตอบคำถามข้อสงสัยและชี้แจงแนวทางการปฎิบัติงานเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการอาหารสัตว์ โดยอยู่ในกรอบของกฎระเบียบ เพื่อประโยชน์สูงสุดอย่างยั่งยืนของธุรกิจอาหารสัตว์ ทั้งนี้มีบริษัทที่เกียวข้องกับธุรกิจอาหารสัตว์กว่า 60 บริษัทเข้าร่วมการประชุม ผลจากการประชุมซักซัอมฯ ทำให้เกิดความเข้าใจความชัดเจนและถูกต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันระหว่างภาคราชการและเอกชนในการขอขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ต่อไป