การประชุมติดตามความก้าวหน้า โครงการ Mobile lab

วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 นายประภาส ภิญโญชีพ ปศุสัตว์เขต 1 เป็นประธาน โดยมี นายรักไทย งามภักดิ์ ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ จังหวัดปทุมธานี วัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานและจัดทำแผนการดำเนินงานในปีต่อไป มีผู้เข้าร่วมประชุมจากสำนักงานปศุสัตว์เขต 1-9 และกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ร่วมเป็นวิทยากร