โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง"การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากรและสรุปผลการปฏิบัติงาน

ปี พ.ศ. 2562 และแผนการปฏิบัติงาน ปี 2563"

วันที่ 16 สิงหาคม 2562
นายสัตวแพทย์รักไทย งามภักดิ์ ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง"การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากรและสรุปผลการปฏิบัติงานปี พ.ศ. 2562 และแผนการปฏิบัติงาน ปี 2563" โดยมีวิทยากรจำนวน 5 คนบรรยายในหัวข้อเรื่อง"การส่งเสริมสุขภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงาน" โดยอาจารย์พัชรมณี ธนพัฒน์เจริญ และ อาจารย์เอกสิทธิ์ ลลิตสุรเดช และ"หลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR)" โดยทีมวิทยากรจากมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถาน"ในระหว่างวันที่ 15-17 สิงหาคม 2563 มีผู้เข้าอบรมจำนวน 60 คน

ณ โรงแรมการ์เด้นท์ ซีวิว รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี