นายสัตวแพทย์ประภาส ภิญโญชีพ ปศุสัตว์เขต 1 ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมปศุสัตว์
เป็นประธานพิธีเปิดการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรหัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมินระบบประกันคุณภาพ

 

 

วันที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสัตวแพทย์ประภาส ภิญโญชีพ ปศุสัตว์เขต 1 ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานพิธีเปิดการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรหัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมินระบบประกันคุณภาพ ณ โรงแรมคลาสสิก คามิโอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนายสัตวแพทย์รักไทย งามภักดิ์ ผู้อำนวยการ
กองควบคุมอาหารและยาสัตว์เป็นผู้กล่าวรายงาน และนายสัตวแพทย์จาตุรนต์  พลราช ปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดฯ

            การอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นโดยกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กรมปศุสัตว์ ระหว่างวันที่   17 - 22  มีนาคม  พ.ศ. 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในระบบ ISO 9001:2015 และได้พัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ เทคนิคในการตรวจประเมินในระดับสากล เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์
เพื่อสร้างศักยภาพในการเป็นผู้ตรวจประเมินในระดับสากล โดยมีผู้เข้ารับการอบรมเป็นข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ซึ่งมีหน้าที่ในการตรวจประเมินโรงงานอาหารสัตว์ จำนวน 20 คน