การประชุม 12th International Feed Regulators Meeting (IFRM)

 

 

วันที่ 14 มีนาคม 2562 สพ.ญ จุฬาพร ศรีหนา หัวหน้าฝ่ายยาสัตว์และการจัดการเชื้อดื้อยา ผู้แทนกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ เข้าร่วมการประชุม 12th International Feed Regulators Meeting (IFRM) ณ โรงแรม แชงกรี-ล่า กรุงเทพฯ โดยได้ร่วมอภิปรายในช่วง Session ll: Feed regulatory updates Asia: Priorities for action และบรรยายในหัวข้อ "Thailand's feed regulatory updates and priority for action" ในการประชุมฯ ครั้งนี้ด้วย