อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม "ชี้แจงพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 และเงื่อนไขการค้าระหว่างประเทศและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องและระบบ NSW ด้านอาหารสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์"

 

 

วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 กองควบคุมอาหารเเละยาสัตว์ จัดโครงการฝึกอบรม "ชี้แจงพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 และเงื่อนไขการค้าระหว่างประเทศและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องและระบบ NSW ด้านอาหารสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์" โดย นายสรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม ณ ห้องประชุมจูปิเตอร์ ชั้น3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยผู้เข้าร่วมอบรมได้แก่ ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ขาย และเกษตรกรผู้ใช้อาหารสัตว์ จำนวนทั้งสิ้น 400 คน