กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร ”สัตวแพทย์ผู้ควบคุมระบบการผลิตอาหารสัตว์ที่มียา”

 

 

วันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2561 กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร ”สัตวแพทย์ผู้ควบคุมระบบการผลิตอาหารสัตว์ที่มียา” ณ โรงแรมทินิดี โฮเต็ล แอท บางกอก กอล์ฟ คลับ จังหวัดปทุมธานี  โดยมีนายสัตวแพทย์ ประภาส ภิญโญชีพ ปศุสัตว์เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธาน เป็นการฝึกอบรมเพื่อให้สัตวแพทย์ภาคเอกชนที่จะควบคุมการผลิตอาหารสัตว์ที่ผสมยาในโรงงานผลิตอาหารสัตว์ มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติ ตามกฏหมายว่าด้วยอาหารสัตว์ที่ผสมยา ที่มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 และสอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย โดยให้มีการใช้ยาต้านจุลชีพภายใต้การดูแลของสัตวแพทย์ เพื่อให้มีการใช้ยาอย่างถูกต้องสมเหตุผลตามมาตรฐานสากล เพื่อลดและชะลอปัญหาการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างยั่งยืนต่อไป