นายสัตวแพทย์ประภาส ภิญโญชีพ ปศุสัตว์เขต 1 ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมปศุสัตว์

เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร HACCP ขั้นพื้นฐานให้แก่ผู้ประกอบการอาหารสัตว์ รุ่นที่ 1

 

 

              วันที่ 19 พ.ย.61 เวลา 09.00 น. นายสัตวแพทย์ประภาส ภิญโญชีพ ปศุสัตว์เขต 1 ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร HACCP ขั้นพื้นฐานให้แก่ผู้ประกอบการอาหารสัตว์ รุ่นที่ 1 ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียลทอล ริเวอร์ไซด์ จังหวัดนนทบุรี โดยมีนายสัตวแพทย์รักไทย งามภักดิ์ ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์เป็นผู้กล่าวรายงาน และนายสัตวแพทย์กิตติ วิรัตน์อุดมสิน ผู้แทนจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดฯ
           การอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นโดยกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กรมปศุสัตว์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการด้านอาหารสัตว์ มีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (HACCP) ไปใช้ในการควบคุมการผลิตอาหารสัตว์ ให้มีคุณภาพและปลอดภัย ตรงตามความต้องการ ของผู้ใช้สินค้าอาหารสัตว์และประเทศคู่ค้า สำหรับปีงบประมาณ 2562 จัดฝึกอบรมให้แก่ผู้ประกอบการอาหารสัตว์จำนวน 4 รุ่น รุ่นละ 55 คน รวมทั้งสิ้น 220 คน