นายสัตวแพทย์ประภาส ภิญโญชีพ ปศุสัตว์เขต 1 ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมปศุสัตว์
เป็นประธานพิธีเปิดการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรหัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมินระบบประกันคุณภาพ

 

 

วันที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสัตวแพทย์ประภาส ภิญโญชีพ ปศุสัตว์เขต 1 ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานพิธีเปิดการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรหัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมินระบบประกันคุณภาพ ณ โรงแรมคลาสสิก คามิโอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนายสัตวแพทย์รักไทย งามภักดิ์ ผู้อำนวยการ
กองควบคุมอาหารและยาสัตว์เป็นผู้กล่าวรายงาน และนายสัตวแพทย์จาตุรนต์  พลราช ปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดฯ

            การอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นโดยกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กรมปศุสัตว์ ระหว่างวันที่   17 - 22  มีนาคม  พ.ศ. 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในระบบ ISO 9001:2015 และได้พัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ เทคนิคในการตรวจประเมินในระดับสากล เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์
เพื่อสร้างศักยภาพในการเป็นผู้ตรวจประเมินในระดับสากล โดยมีผู้เข้ารับการอบรมเป็นข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ซึ่งมีหน้าที่ในการตรวจประเมินโรงงานอาหารสัตว์ จำนวน 20 คน

 

  

  

  

ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดลำดับความสำคัญงานวิจัยด้านการดื้อยาต้านจุลชีพ

(AMR Research Mapping and Prioritization Workshop)

วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562  เวลา 08.30-16.30 น. น.สพ. ศศิ เจริญพจน์ นายสัตวแพทย์เชียวชาญ ผู้แทนกองควบคุมอาหารและยาสัตว์เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดลำดับความสำคัญงานวิจัยด้านการดื้อยาต้านจุลชีพ (AMR Research Mapping and Prioritization Workshop) และได้บรรยายในหัวข้อ AMR Containment and Prudent use of Antimicrobials in Animal and Agriculture ณ ห้องอัมพวา ชั้น 10 โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

   

การประชุม 12th International Feed Regulators Meeting (IFRM)

 

 

วันที่ 14 มีนาคม 2562 สพ.ญ จุฬาพร ศรีหนา หัวหน้าฝ่ายยาสัตว์และการจัดการเชื้อดื้อยา ผู้แทนกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ เข้าร่วมการประชุม 12th International Feed Regulators Meeting (IFRM) ณ โรงแรม แชงกรี-ล่า กรุงเทพฯ โดยได้ร่วมอภิปรายในช่วง Session ll: Feed regulatory updates Asia: Priorities for action และบรรยายในหัวข้อ "Thailand's feed regulatory updates and priority for action" ในการประชุมฯ ครั้งนี้ด้วย

 

  

ประชุม Global Feed and Food Congress 2019 

วันที่ 12 มีนาคม 2562 นายสัตวแพทย์ศศิ เจริญพจน์ นายสัตวแพทย์เชี่ยวชาญ ผู้แทนกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ เข้าร่วมการประชุม Global Feed and Food Congress 2019 ณ โรงแรมแชงกรี-ล่า กรุงเทพฯ โดยได้ร่วมเวทีอภิปรายในช่วง Planary 5 - Nutrional I  ซึ่งได้บรรยายในหัวข้อ “Overcoming the challenges around reducing antibiotics in Thailand” ให้กับผู้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย

      

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร

" วิธีเก็บตัวอย่างและการตรวจวิเคราะห์อาหารสัตว์ ยาสัตว์ "

 

 

วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 นายวรวิชญ์ วราอัศวปติ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  เป็นประธานเปิดงาน นายรักไทย  งามภักดิ์ ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ เป็นผู้กล่าวรายงาน โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร " วิธีเก็บตัวอย่างและการตรวจวิเคราะห์อาหารสัตว์ ยาสัตว์ " ระหว่างวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สำนักพัฒนาพันธ์ุสัตว์ และห้องปฏิบัติการกายภาพ สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  การอบรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ ในการดำเนินการตามโครงการ ห้องปฎิบัติการเคลื่อนที่อาหารสัตว์ ยาสัตว์ Mobile lab โดยมีนายอดุลย์ เพิ่มผล นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษและเจ้าหน้าที่จากสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ร่วมเป็นวิทยากรโดยมีผู้เข้าร่วมประชุม สำนักงานปศุสัตว์เขต 1-9 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ 1-9 และเจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์จำนวน 4 ด่านกองสารวัตรและกักกันและจากกองควบคุมอาหารและยาสัตว์จำนวน 45 ราย