โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร GMP(Codex)/HACCP Introduction & Internal Auditor โรงงานผลิตอาหารสัตว์

messageImage 1556773488602

         กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กรมปศุสัตว์  ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรGMP(Codex)/HACCP Introduction & Internal Auditor โรงงานผลิตอาหารสัตว์  ให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบโรงงานผลิตอาหารสัตว์ทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  จำนวน 50 คน  ระหว่างวันที่   29 เมษายน - 1 พฤษภาคม  พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมบลูเวฟ หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในระบบ GMP/HACCP  สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งเป็นที่ปรึกษาให้แก่ผู้ประกอบการได้ และยังเป็นการเตรียมความพร้อมของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการเป็นผู้ตรวจประเมิน (Auditor) ระบบ GMP/HACCP โรงงานผลิตอาหารสัตว์และโรงงานที่เกี่ยวข้องของกรมปศุสัตว์ต่อไป

                       messageImage 1556773550498 messageImage 1556773543613

                       messageImage 1556773559711 messageImage 1556773575671

 

นายสัตวแพทย์ประภาส ภิญโญชีพ ปศุสัตว์เขต 1 ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมปศุสัตว์
เป็นประธานพิธีเปิดการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรหัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมินระบบประกันคุณภาพ

 

 

วันที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสัตวแพทย์ประภาส ภิญโญชีพ ปศุสัตว์เขต 1 ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานพิธีเปิดการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรหัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมินระบบประกันคุณภาพ ณ โรงแรมคลาสสิก คามิโอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนายสัตวแพทย์รักไทย งามภักดิ์ ผู้อำนวยการ
กองควบคุมอาหารและยาสัตว์เป็นผู้กล่าวรายงาน และนายสัตวแพทย์จาตุรนต์  พลราช ปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดฯ

            การอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นโดยกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กรมปศุสัตว์ ระหว่างวันที่   17 - 22  มีนาคม  พ.ศ. 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในระบบ ISO 9001:2015 และได้พัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ เทคนิคในการตรวจประเมินในระดับสากล เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์
เพื่อสร้างศักยภาพในการเป็นผู้ตรวจประเมินในระดับสากล โดยมีผู้เข้ารับการอบรมเป็นข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ซึ่งมีหน้าที่ในการตรวจประเมินโรงงานอาหารสัตว์ จำนวน 20 คน

 

  

  

  

ประชุม Global Feed and Food Congress 2019 

วันที่ 12 มีนาคม 2562 นายสัตวแพทย์ศศิ เจริญพจน์ นายสัตวแพทย์เชี่ยวชาญ ผู้แทนกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ เข้าร่วมการประชุม Global Feed and Food Congress 2019 ณ โรงแรมแชงกรี-ล่า กรุงเทพฯ โดยได้ร่วมเวทีอภิปรายในช่วง Planary 5 - Nutrional I  ซึ่งได้บรรยายในหัวข้อ “Overcoming the challenges around reducing antibiotics in Thailand” ให้กับผู้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย

      

ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดลำดับความสำคัญงานวิจัยด้านการดื้อยาต้านจุลชีพ

(AMR Research Mapping and Prioritization Workshop)

วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562  เวลา 08.30-16.30 น. น.สพ. ศศิ เจริญพจน์ นายสัตวแพทย์เชียวชาญ ผู้แทนกองควบคุมอาหารและยาสัตว์เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดลำดับความสำคัญงานวิจัยด้านการดื้อยาต้านจุลชีพ (AMR Research Mapping and Prioritization Workshop) และได้บรรยายในหัวข้อ AMR Containment and Prudent use of Antimicrobials in Animal and Agriculture ณ ห้องอัมพวา ชั้น 10 โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

   

การประชุม 12th International Feed Regulators Meeting (IFRM)

 

 

วันที่ 14 มีนาคม 2562 สพ.ญ จุฬาพร ศรีหนา หัวหน้าฝ่ายยาสัตว์และการจัดการเชื้อดื้อยา ผู้แทนกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ เข้าร่วมการประชุม 12th International Feed Regulators Meeting (IFRM) ณ โรงแรม แชงกรี-ล่า กรุงเทพฯ โดยได้ร่วมอภิปรายในช่วง Session ll: Feed regulatory updates Asia: Priorities for action และบรรยายในหัวข้อ "Thailand's feed regulatory updates and priority for action" ในการประชุมฯ ครั้งนี้ด้วย