อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม "ชี้แจงพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 และเงื่อนไขการค้าระหว่างประเทศและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องและระบบ NSW ด้านอาหารสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์"

 

 

วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 กองควบคุมอาหารเเละยาสัตว์ จัดโครงการฝึกอบรม "ชี้แจงพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 และเงื่อนไขการค้าระหว่างประเทศและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องและระบบ NSW ด้านอาหารสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์" โดย นายสรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม ณ ห้องประชุมจูปิเตอร์ ชั้น3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยผู้เข้าร่วมอบรมได้แก่ ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ขาย และเกษตรกรผู้ใช้อาหารสัตว์ จำนวนทั้งสิ้น 400 คน

 

   

   

  

กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร ”สัตวแพทย์ผู้ควบคุมระบบการผลิตอาหารสัตว์ที่มียา”

 

 

วันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2561 กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร ”สัตวแพทย์ผู้ควบคุมระบบการผลิตอาหารสัตว์ที่มียา” ณ โรงแรมทินิดี โฮเต็ล แอท บางกอก กอล์ฟ คลับ จังหวัดปทุมธานี  โดยมีนายสัตวแพทย์ ประภาส ภิญโญชีพ ปศุสัตว์เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธาน เป็นการฝึกอบรมเพื่อให้สัตวแพทย์ภาคเอกชนที่จะควบคุมการผลิตอาหารสัตว์ที่ผสมยาในโรงงานผลิตอาหารสัตว์ มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติ ตามกฏหมายว่าด้วยอาหารสัตว์ที่ผสมยา ที่มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 และสอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย โดยให้มีการใช้ยาต้านจุลชีพภายใต้การดูแลของสัตวแพทย์ เพื่อให้มีการใช้ยาอย่างถูกต้องสมเหตุผลตามมาตรฐานสากล เพื่อลดและชะลอปัญหาการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างยั่งยืนต่อไป

 

   

    

   

 

นายสัตวแพทย์ประภาส ภิญโญชีพ ปศุสัตว์เขต 1 ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมปศุสัตว์

เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร HACCP ขั้นพื้นฐานให้แก่ผู้ประกอบการอาหารสัตว์ รุ่นที่ 1

 

 

              วันที่ 19 พ.ย.61 เวลา 09.00 น. นายสัตวแพทย์ประภาส ภิญโญชีพ ปศุสัตว์เขต 1 ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร HACCP ขั้นพื้นฐานให้แก่ผู้ประกอบการอาหารสัตว์ รุ่นที่ 1 ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียลทอล ริเวอร์ไซด์ จังหวัดนนทบุรี โดยมีนายสัตวแพทย์รักไทย งามภักดิ์ ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์เป็นผู้กล่าวรายงาน และนายสัตวแพทย์กิตติ วิรัตน์อุดมสิน ผู้แทนจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดฯ
           การอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นโดยกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กรมปศุสัตว์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการด้านอาหารสัตว์ มีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (HACCP) ไปใช้ในการควบคุมการผลิตอาหารสัตว์ ให้มีคุณภาพและปลอดภัย ตรงตามความต้องการ ของผู้ใช้สินค้าอาหารสัตว์และประเทศคู่ค้า สำหรับปีงบประมาณ 2562 จัดฝึกอบรมให้แก่ผู้ประกอบการอาหารสัตว์จำนวน 4 รุ่น รุ่นละ 55 คน รวมทั้งสิ้น 220 คน