การบรรยายในหัวข้อ"การขึ้นทะเบียนยาสัตว์ อาหารสัตว์ โรงงาน และฟาร์มสัตว์"

S 68796469

วันที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 13.00 - 16.00น.
สัตวแพทย์หญิงจุฬาพร ศรีหนา ได้รับเกียรติเป็นอาจารสอนพิเศษในรายวิชา01002450การจัดการและบริหารธุรกิจปศุสัตว์ ในภาคต้นปีการศึกษา 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจในหลักการจัดการธุรกิจปศุสัตว์ในประเทศไทย โดยบรรยายในหัวข้อ"การขึ้นทะเบียนยาสัตว์ อาหารสัตว์ โรงงาน และฟาร์มสัตว์" ณ ห้อง 214 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 

การประชุมซักซ้อมให้ความรู้เกี่ยวกับการขอขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์

วันพุธที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น.
กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ร่วมกับสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย ได้จัดการประชุมซักซ้อมให้ความรู้เกี่ยวกับการขอขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ โดยมี น.สพ.รักไทย งามภักดิ์ ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์และเจ้าหน้าที่ของกองฯได้ให้ข้อมูลความรู้และทำความเข้าใจในขั้นตอนรวมถึงเอกสารประกอบการขอขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ ตลอดจนได้ตอบคำถามข้อสงสัยและชี้แจงแนวทางการปฎิบัติงานเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการอาหารสัตว์ โดยอยู่ในกรอบของกฎระเบียบ เพื่อประโยชน์สูงสุดอย่างยั่งยืนของธุรกิจอาหารสัตว์ ทั้งนี้มีบริษัทที่เกียวข้องกับธุรกิจอาหารสัตว์กว่า 60 บริษัทเข้าร่วมการประชุม ผลจากการประชุมซักซัอมฯ ทำให้เกิดความเข้าใจความชัดเจนและถูกต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันระหว่างภาคราชการและเอกชนในการขอขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ต่อไป

        

        

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง"การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากรและสรุปผลการปฏิบัติงาน

ปี พ.ศ. 2562 และแผนการปฏิบัติงาน ปี 2563"

วันที่ 16 สิงหาคม 2562
นายสัตวแพทย์รักไทย งามภักดิ์ ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง"การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากรและสรุปผลการปฏิบัติงานปี พ.ศ. 2562 และแผนการปฏิบัติงาน ปี 2563" โดยมีวิทยากรจำนวน 5 คนบรรยายในหัวข้อเรื่อง"การส่งเสริมสุขภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงาน" โดยอาจารย์พัชรมณี ธนพัฒน์เจริญ และ อาจารย์เอกสิทธิ์ ลลิตสุรเดช และ"หลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR)" โดยทีมวิทยากรจากมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถาน"ในระหว่างวันที่ 15-17 สิงหาคม 2563 มีผู้เข้าอบรมจำนวน 60 คน

ณ โรงแรมการ์เด้นท์ ซีวิว รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี

  

  

                                

การประชุมติดตามความก้าวหน้า โครงการ Mobile lab

วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 นายประภาส ภิญโญชีพ ปศุสัตว์เขต 1 เป็นประธาน โดยมี นายรักไทย งามภักดิ์ ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ จังหวัดปทุมธานี วัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานและจัดทำแผนการดำเนินงานในปีต่อไป มีผู้เข้าร่วมประชุมจากสำนักงานปศุสัตว์เขต 1-9 และกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ร่วมเป็นวิทยากร

                                         

  

การประชุม “2nd regional workshop on legislation relevant for antimicrobial use (AMU) and antimicrobial resistance (AMR) in the food and agriculture sector”

S 59514897

         วันที่ 8-9 กค. 2562 สพ.ญ.จุฬาพร ศรีหนา กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ เป็นผู้แทนกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมการประชุม “2nd regional workshop on legislation relevant for antimicrobial use (AMU) and antimicrobial resistance (AMR) in the food and agriculture sector” ณ โรงแรมพลาซ่าแอทธินี จัดโดย FAO ภายใต้สนับสนุนของ The Fleming Fund โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐบาลของแต่ละประเทศ ผู้เชี่ยวชาญ และ ไตรภาคี (FAO/OIE/WHO) จำนวน 40 คน ได้ร่วมกันพิจารณาถึงการกำกับดูแลด้านกฎหมาย เพื่อให้มีการใช้ยาต้านจุลชีพได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ภายใต้การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพ โดยได้ร่วมกันพิจารณาถึงปัจจัยและเครื่องมือที่จะทำให้มีการกำกับดูแลการใช้ยาต้านจุลชีพ เช่น ด้านกฎหมายให้มีการใช้ยาภายใต้การสั่งใช้ของสัตวแพทย์ ( Prescription) เป็นต้นในคราวนี้ผู้แทนประเทศไทยได้นำเสนอที่ประชุมในหัวข้อ “Veterinary drug and medicated regulation in Livestock in Thailand” และได้ร่วมให้ความเห็นในการกำกับดูแลการใช้ยาต้านจุลชีพของประเทศไทยร่วมกับผู้เชี่ยวชาญและผู้แทนจากประเทศต่างๆ ด้วย ถือได้ว่ากรมปศุสัตว์ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย มีทิศทางและการกำกับดูแลการใช้ยาต้านจุลชีพในสัตว์สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาด้านเชื้อดื้อยาในระดับภูมิภาคและระดับสากล

S 59514899 S 59514900 S 59514898                                                                S 59514901    S 59514902