ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ เข้าร่วมประชุมและเป็นวิทยากรในการสัมมนา

ในหัวข้อ “สังคายนา รากเหง้าปัญหา Feed Additives” ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ 

 

 

ประชุมหารือระหว่างกรมปศุสัตว์กับผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงสัตว์และผู้ประกอบการสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์หรือ

Modern trade ที่ร่วมในโครงการ

"การเลี้ยงสัตว์ปลอดการใช้ยาปฏิชีวนะ (Raised Without Antibiotics; RWA)

วันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 นายสัตวแพทย์รักไทย งามภักดิ์ ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ เป็นประธานการประชุมหารือระหว่างกรมปศุสัตว์กับผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงสัตว์และผู้ประกอบการสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์หรือ Modern trade ที่ร่วมในโครงการ "การเลี้ยงสัตว์ปลอดการใช้ยาปฏิชีวนะ (Raised Without Antibiotics; RWA) ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์ เวลา 13.30 น. 

โดยได้มีการนำเสนอความก้าวหน้าของโครงการฯ ซึ่งในขณะนี้มีฟาร์มที่ได้รับการรับรองแล้วจำนวน 55 ฟาร์ม จำนวนสุกรประมาณ 100,000 ตัว และมีการส่งสุกรจากโครงการเข้าสู่ตลาดแล้ว ที่ประชุมได้พิจารณาถึงปัจจัยที่ทำให้เกิดผลสำเร็จรวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการเลี้ยงสัตว์ในระบบนี้ซึ่งจะได้ร่วมกันแก้ไขต่อไป

   ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาถึงการประชาสัมพันธ์และการให้ความรู้กับผู้บริโภคถึงข้อดีและข้อแตกต่างของผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการเลี้ยงสัตว์โดยไม่ใช้ยาปฏิชีวนะนี้กับผู้บริโภค โดยผู้ค้าปลีกที่เป็นสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีความพร้อมที่จะจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีตราสัญลักษณ์ของโครงการดังกล่าว และเห็นควรให้มีการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของโครงการนี้ร่วมกันระหว่างกรมปศุสัตว์กับผู้ประกอบการค้าปลีก ณ สถานที่จำหน่าย ซึ่งจะมีการประสานการนัดหมายกันเปิดตัวโครงการนี้ต่อไป

  

  

 

 

 

วันที่ 14 มี.ค.62 ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์นำทีมพนักงานเจ้าหน้าที่กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ จำนวน 9 นาย สำนักงานปศุสัตว์เขต1 จำนวน 1 นาย และสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์จำนวน 2 นาย พร้อมด้วยรถ Mobile Lab เข้าตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารสัตว์  บริษัทนานาพรรณเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด เลขที่ 39/9 หมู่ 1 ตำบลพระยาบันลือ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ ประเภทวัตถุดิบ ชนิดถั่วเหลืองอบ และประเภทวัตถุที่ผสมแล้ว ชนิด อาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูป พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ทำการสุ่มเก็บตัวอย่างวัตถุดิบอาหารสัตว์ จำนวน 6 ตัวอย่าง ผลการตรวจวิเคราะห์เบื้องต้น การปลอมปน ความชื้น อะฟลาทอกซิน ด้วยเครื่องวิเคราะห์เบื้องต้นในห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์อาหารสัตว์ และยาสัตว์เคลื่อนที่ (Mobile Lab) ผลวิเคราะห์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทั้ง 6 ตัวอย่าง

 

 

กรมปศุสัตว์ร่วมกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดสัมมนาวิชาการ “ยุทธศาสตร์ชาติในการลดการใช้ยาปฏิชีวนะ และทางเลือกในการใช้โพรไบโอติกเพื่อการผลิตปศุสัตว์อย่างยั่งยืน 

วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562 กรมปศุสัตว์ร่วมกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดสัมมนาวิชาการ “ยุทธศาสตร์ชาติในการลดการใช้ยาปฏิชีวนะ และทางเลือกในการใช้โพรไบโอติกเพื่อการผลิตปศุสัตว์อย่างยั่งยืน” National strategy to reduce antibiotics use and practical approaches to use of probiotics for sustainable livestock production โดยมีนายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการสัมมนาฯ ในเวลา 9.00 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า ภายในการสัมมนายุทธศาสตร์ชาติในการลดการใช้ยาปฏิชีวนะ ฯ ครั้งนี้มีการบรรยายแลกเปลี่ยนประสบการณ์ จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากทั้งภาครัฐ  ภาคมหาวิทยาลัย และภาคเอกชน เพื่อให้ทราบถึงทิศทางและนโยบายในการจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพ สร้างการตระหนักรู้ ในการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผล และนวัตกรรมใหม่เกี่ยวกับการใช้โพรไบโอติกสำหรับสัตว์ เพื่อช่วยเสริมสุขภาพสัตว์ให้แข็งแรง เพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยง สนับสนุนการผลิตอาหารที่มีคุณภาพ ปลอดภัย อันเป็นทางเลือกหนึ่งในการลดการใช้ยาปฏิชีวนะในภาคปศุสัตว์

รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัญหาการดื้อยาต้านจุลชีพ (Antimicrobial resistance) จัดเป็นหนึ่งในโรคติดต่ออุบัติใหม่ (Emerging Infection Disease) ซึ่งกำลังเป็นประเด็นปัญหาที่สำคัญด้านการสาธารณสุขในระดับนานาชาติ และเป็นปัญหามีความเกี่ยวเนื่องกันทั้ง คน สัตว์ และสิ่งแวดล้อม      ประเทศไทยได้ให้ความสำคัญในการจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพโดยขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้คณะกรรมการนโยบายการดื้อยาต้านจุลชีพแห่งชาติ ซึ่งเป็นการประสานการดำเนินงานแบบบูรณาการระหว่างภาคส่วนต่างๆ ภายใต้กรอบแนบคิด สุขภาพหนึ่งเดียว “One Health Approach” กรมปศุสัตว์ได้มีการดำเนินการกำกับดูแลให้มีการใช้ยาอย่างถูกต้อง เช่น ออกกฎหมายยกเลิกการใช้ยาปฏิชีวนะทุกชนิด ในวัตถุประสงค์เพื่อการเร่งการเจริญเติบโต (Growth Promoter) และกฎหมายว่าด้วยอาหารสัตว์ที่ผสมยา ( Medicated Feed ) ซึ่งการใช้ยาปฏิชีวนะจะต้องมีการสั่งใช้ยาโดย สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม เป็นต้น รวมทั้งมีการส่งเสริมให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ลดการใช้ยาปฏิชีวนะ จนถึงมีการลงนามในโครงการพิเศษ “การเลี้ยงสัตว์ปลอดการใช้ยาปฏิชีวนะ” (Raised Without Antibiotics; RWA) ร่วมกับการส่งเสริมให้เกษตรกรใช้สารทางเลือก เช่น สมุนไพร และโพรไบโอติกส์ ทดแทนการใช้ยาปฏิชีวนะ เพื่อให้การผลิตปศุสัตว์มีความปลอดภัยตลอดห่วงโซ่การผลิต

  

 

 

ประชุมวิชาการนานาชาติทางสัตวแพทย์และการเลี้ยงสัตว์ ครั้งที่ 43

 

 

ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติทางสัตวแพทย์ และการเลี้ยงสัตว์ ครั้งที่ 43 ระหว่างวันที่ 6-8 มีนาคม 2562 (The 43rd International Conference on Veterinary Science: ICVS 2019) ICVS และได้บรรยายในหัวข้อ “กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาปฏิชีวนะในปศุสัตว์” และ “ประสิทธิภาพของชุดทดสอบยาและสารเคมีในเนื้อสัตว์” โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 50 คน เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562